עורכי דין בישראל
Портал для юристов Израиля
Все темы, которые вас интересуют в разных областях адвокатуры.

Портал для юристов Израиля

Все темы, которые вас интересуют в разных областях адвокатуры.

В наше время сфера права – это большая и сложная область, каждый юрист занимается своей сферой деятельности, в каждой сфере практики существует множество вопросов. На нашем портале вы найдете множество разнообразных направлений, а также статьи юристов, которые решили поделиться своей сферой практики.

Сферы деятельности, которые вы можете найти на нашем портале:

Уголовное дело — адвокат по уголовным делам занимается всеми вопросами, связанными с уголовными преступлениями, такими как убийство, кража, взяточничество и т. д.

Дорожное движение — юрист по дорожному праву занимается всеми вопросами, связанными с нарушениями правил дорожного движения, такими как вождение в нетрезвом виде, превышение скорости, дорожно-транспортные происшествия и т. д.

Медицинская халатность — адвокат по медицинской халатности занимается всеми вопросами медицинской халатности, включая медицинские ошибки, ошибки и упущения, которые приводят к травмам или смерти пациентов.

Семья и развод — адвокат по семье и разводам занимается всеми трудностями в семейной сфере, такими как развод, урегулирование статуса, алименты и т. д.

Трудовое право — юрист по трудовому праву занимается всем, что касается сферы труда, помимо трудового права он может представлять работника и его семью, а также может представлять работодателя. Существует множество законов в сфере труда, о которых простой гражданин не знает, поэтому прибегает к услугам юристов по трудовому праву.

עורכי דין בתחום הפלילי

עורכי דין בתחום התעבורה

עורכי דין בתחום רשלנות רפואית

משפחה וגירושין

עורכי דין משפחה וגירושין

דיני עבודה

עורכי דין דיני עבודה

פורטל עורכי דין

Let's have a chat

הזמנת שיחה עם יועץ שיווק